Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

Biblioteka w czasach Koronawirusa

Regulamin funkcjonowania biblioteki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Głubczycach  w czasie epidemii COVID-19, od 1 września 2020 r.
 ( opracowany na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS)

 

Obowiązki czytelników

 

1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie/pracownicy szkoły.

 

2. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca
(w wyznaczonej strefie).

 

3. W bibliotece przy stanowisku wypożyczalni będzie mógł przebywać tylko jeden uczeń.

 

4. Korzystanie z czytelni będzie się odbyć w ograniczonym zakresie. Osoby przebywające w bibliotecznej czytelni – max. 3 osoby, zobowiązane są do stosowania środków ochronnych : zakrywać usta i nos ( obowiązkowo maseczką lub przyłbicą), dezynfekować ręce przez częste mycie lub zakładać rękawiczki jednorazowe oraz  zachować bezpieczną odległości 1,5-2 m.

 

5. Czytelnicy, którzy oczekują na wejście do biblioteki  szkolnej powinni zachować na korytarzu bezpieczną odległości 1,5-2 m.

 

6. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz. Czytelnicy nie mogą korzystać z wolnego dostępu do półek.

 

7. W kontaktach bezpośrednich uczniów z nauczycielem w bibliotece szkolnej obowiązuje również noszenie maseczki lub przyłbicy i dezynfekcja rąk.

 

8. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).
 

9. Biblioteka szkolna uwzględnia konieczny okres 3 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

 

Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego :
zakładać maseczki, rękawiczki jednorazowe lub stosować płyny dezynfekujące.

 

Obowiązki bibliotekarza

 

1. Bibliotekarz podczas wykonywania obowiązków stosuje środki ochrony. Nosi osłonę nosa i ust, czyli przebywa w bibliotece w maseczce lub przyłbicy, zakłada jednorazowe rękawice ochronne lub dezynfekuje ręce.

 

2. Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległość od czytelników i pozostałych pracowników szkoły (mini. 1,5 m).

 

3. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady wypożyczania oraz zwrotu materiałów bibliotecznych (książek, podręczników, czasopism).

4. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 3-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).

5. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, dezynfekują powierzchnie płaskie.

W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole  :

Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu.
 Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

 

1. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia uczniów przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o zasadach zwrotów materiałów bibliotecznych.

2. Materiały biblioteczne zwracane są przez uczniów w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).

3. W bibliotece może przebywać 1 czytelnik w masce lub innym zabezpieczeniu. Pozostali stoją na zewnątrz, przynajmniej 1,5 m od siebie.

4. Obsługa czytelnika jest ograniczona do minimum, tj. do zwrotu oraz wypożyczania materiałów bibliotecznych wcześniej zamówionych online lub zamówionych na miejscu.

5. Czytelnik nie może korzystać z czytelni i wolnego dostępu do półek.
 

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje z dniem podpisania aż do odwołania.
2. Regulamin może być modyfikowany.