Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

Rodo IV

Dotyczy tylko uczniów niepełnoletnich

 

Uwaga! Karta powinna być wypełniona komputerowo lub drukiem. Za przygotowanie karty zgodnie z załączonym wzorem odpowiedzialny jest dyrektor szkoły do którego uczęszcza uczestnik konkursu.

 

Zgoda przedstawiciela ustawowego ucznia na udział w konkursie.

 

................................................................................

(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego)

 

Jako przedstawiciel ustawowy ……………………………………………….................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział ………………………………………………….....................(imię i nazwisko uczestnika konkursu) w Powiatowym Konkursie Historycznym dla uczniów szkół podstawowych lub ponadpodstawowych na zasadach określonych w regulaminie konkursu.  

 

                                   ……………………………………

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

 

                                            

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………... (imię i nazwisko uczestnika konkursu) objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne
do przeprowadzenia konkursu.

 

                                   ……………………………………

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia i nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły z telefonem i adresem
e-mail) oraz jego wyników konkursu (uzyskanego miejsca/wyróżnienia) przez organizatora konkursu, realizujące zadanie polegające na organizacji
w roku szkolnym 2022/2023 Powiatowego Konkursu Historycznego.

                                   ……………………………………

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)                                                  

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w związku z ewentualnym udziałem w gali wręczenia nagród, zgodnie
z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231)

 

……………………………………

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)